ජයග්‍රහණයේ සමූහ තීර්ථයාත්‍රාව.

Sakya Online Portal. 1.0

New Registration

LMS සදහා ලියාපදිංචි වීමට පිවිසෙන්න .

Register Now

How to Buy Online Subjects.

විෂයන් මිලදී ගැනීමට පිවිසෙන්න .

Buy Now

2024 A/L Batch Registration.

2024 A/L Registration.

Register Now

2022 SAP EXAM PAPERS

2022-MARCH SAP විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර Download කරගැනීම සදහා පිවිසෙන්න.


SAP EXAM Papers Download

CHOOSE THE SAKYA EXPERIENCEWe provide a well equipped institute with state of the art facilities, starting from classrooms to the nitty-gritty’s to make the studying experience of our students an easy and a well facilitated one. Parents are assured of the safety of their children at “Sakya” and discipline is of utmost importance to us. We are diverse, welcoming, accepting and passionate about being the best we can be. Join us to make your higher education experience unforgettable.

OUR PARTNERSOUR FACILITIES