ජයග්‍රහණයේ සමූහ තීර්ථයාත්‍රාව.

Sakya Online Portal. 1.0

2023 A/L New Registration

2023 Econ - BS නව පන්ති සදහා ලියාපදිංචි වීමට පිවිසෙන්න .

Register Now

How to Buy Online Subjects.

විෂයන් මිලදී ගැනීමට පිවිසෙන්න .

Buy Now

Free Courses

නුගේගොඩ පානදුර ගම්පහ කිරිබත්ගොඩ - භෞතික සහ online ක්‍රමයට පන්ති පැවැත් වේ.

Register Now

LMS Portal

ඔබට ලැබී ඇති නිබන්ධනයේ (Tute) පළමු පිටුවේ සඳහන් වන Username සහ Password භාවිතා කර මෙම LMS පිවිසුම සමඟින් සම්බන්ධ වන්න.


Go to LMS

CHOOSE THE SAKYA EXPERIENCEWe provide a well equipped institute with state of the art facilities, starting from classrooms to the nitty-gritty’s to make the studying experience of our students an easy and a well facilitated one. Parents are assured of the safety of their children at “Sakya” and discipline is of utmost importance to us. We are diverse, welcoming, accepting and passionate about being the best we can be. Join us to make your higher education experience unforgettable.

OUR PARTNERSOUR FACILITIES